U S N E S E N Í schůze č. 5 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 8. 12. 2022 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/5R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku parc. č. 3058/1 KÚ Tvrdonice .

2/5R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12/2019 bio, uzavřenou se společností Hantály a.s., kterou se ruší a nahrazuje článek č. 5, odst. 5.1.

3/5R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č.6.

4/5R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh smlouvy na provádění deratizačních prací v období 2023 až 2026.

5/5R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje sponzorský dar na Dívčí vínek.

6/5R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje finanční příspěvek pro redakci časopisu Malovaný kraj.

7/5R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje přiznání odměny ředitelce Mateřské školy Tvrdonice .

8/5R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje přiznání odměny řediteli Základní školy Tvrdonice.

9/5R/2022 Rada obce Tvrdonice odvolává předsedu inventarizační komise 4: Slovácká chalupa Ing. Petra Čecha.

10/5R/2022 Rada obce Tvrdonice jmenuje Ing. Dagmar Pavlíkovou Nešporovou členkou inventarizační komise 4: Slovácká chalupa.

11/5R/2022 Rada obce Tvrdonice jmenuje MUDr. Lenku Čapkovou předsedkyní inventarizační komise 4: Slovácká chalupa.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu. V současné době obec nemá k dispozici žádný volný byt k pronajmutí.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí žádost o TJ Sokol Tvrdonice o přidělení dotace na činnost v roce 2023. Žádost byla podána po termínu.

Rada obce Tvrdonice projednává ceník poskytovaných služeb na rok 2023. O navržených změnách v ceníku bude rozhodnuto na příštím zasedání rady obce.

Rada obce Tvrdonice projednává žádost ohledně dopravní situace u Základní školy Tvrdonice. Dne 12.12.2023 proběhne jednání s vedoucím odboru dopravy a přestupkového řízení Městského úřadu Břeclav a zástupcem Policie ČR.

Rada obce Tvrdonice projednává návrh na zřízení komise životního prostředí. Rada obce se bude zabývat zřízením komise životního prostředí na příštím zasedání.

Gál Josef Místostarosta obce