U S N E S E N Í schůze č. 3 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 8. 11. 2022 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje Darovací smlouvu na peněžní dar od společnosti Frujo a.s. Darovaná částka bude použita na nákup vybavení JSDHO.
2/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje Navýšení příspěvku na činnost SDH Tvrdonice v roce 2023
.
3/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje Plán inventur na rok 2022.
4/3R/2022 Rada obce Tvrdonice stanovuje platby spolkům za pronájem prostor v budově staré školy.
5/3R/2022 Rada obce Tvrdonice zamítá obchodní nabídku na Likvidaci použitého kuchyňského oleje od firmy Fritex s.r.o.
Obec má likvidaci odpadu této kategorie již zajištěnu s jiným odběratelem.
6/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu s firmou Alis s.r.o. na rozšíření software spisové služby KEO pro další pracovní místo.
7/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje společnosti RWE Gas Storage CZ s.r.o. kácení stromů na parcele číslo 3324/38, která je ve vlastnictví žadatele.
8/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje společnosti Elvorev Servisní s.r.o. umístění nové pojistkové skříně na parcele číslo 305/2.
9/3R/2022 Rada obce Tvrdonice zamítá žádost na pronájem garáže u zdravotního střediska.
10/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu č. HO-001030078236/002-RGV o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele číslo 3058/2, se společností RGV a.s.
11/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na uzavření smlouvy č. HO-00103077192/001-RGV o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcele číslo 3058/2 ,
se společností RGV a.s.
12/3R/2022 Rada obce Tvrdonice zřizuje sociální komisi na volební období 2022-2026.
13/3R/2022 Rada obce Tvrdonice stanovuje počet členů sociální komise na 3.
14/3R/2022 Rada obce Tvrdonice jmenuje
předsedkyní sociální komise MUDr. Lenku Čapkovou
členkou sociální komise Ing. Barboru Rebendovou
členkou sociální komise Bc. Vladimíru Zlámalovou
15/3R/2022 Rada obce Tvrdonice zřizuje kulturní komisi na volební období 2022-2023.
16/3R/2022 Rada obce Tvrdonice stanovuje počet členů kulturní komise na 9.
17/3R/2022 Rada obce Tvrdonice jmenuje
členkou Kulturní komise Zdenu Šlichtovou
členkou Kulturní komise Petru Bartošovou
členkou Kulturní komise Lucii Janulíkovou
členkou Kulturní komise Lucii Bartošovou
členkou Kulturní komise Ing. Alenu Janotovou
členkou Kulturní komise Evu Blažkovou
členkou Kulturní komise Gabrielu Blažek
členem Kulturní komise Davida Karbana
členkou Kulturní komise Mgr. Martinu Kosíkovou
18/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje rekonstrukci obecního bytu v budově zdravotního střediska. Na základě výběrového řízení byly vybrány nejlevnější cenové nabídky na stavební práce
stavební firma p. Štefan Drábek, na elektroinstalační práce firma M+T+R Milan Trecha.
19/3R/2022 Rada obce Tvrdonice rozhoduje o rozsvícení vánočního stromu na náměstí při příležitosti akce
Česko zpívá koledy, která se letos bude konat dne 7. prosince v 18. hodin na náměstí Míru.
20/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje uspořádání Silvestrovského ohňostroje, který proběhne 31.12.2022 na náměstí Míru.
21/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje Uspořádání Mikulášského jarmarku který se bude konat v sobotu 3. prosince 2022 v areálu TNS.
22/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje výměnu oken v bytě na zdravotním středisku na základě předložené cenové nabídky .
23/3R/2022 Rada obce Tvrdonice schvaluje dodávku vybavení kuchyně na základě cenové nabídky .
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Tvrdonice bere na vědomí Oznámení o rezignaci na funkci předsedkyně MC Slunéčko.
Rada obce Tvrdonice ukládá Starostovi obce projednat žádost o povolení uzavření MŠ v době Vánočních svátků s ředitelkou MŠ.
Rada obce Tvrdonice bere na vědomí oznámení o navýšení poplatků Kabelové televize od společnosti HC Kabel s.r.o.
Rada obce Tvrdonice navrhuje svolání přípravného výboru do konce listopadu 2022 a svolání pracovní schůzky zastupitelstva obce do konce ledna 2023.

zpracoval Josef Gál místostrosta