U S N E S E N Í schůze č. 26 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 5. 10. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje převod nájemní smlouvy na obecní byt.

2/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Příspěvek na financování systému IDS JMK a.s. na rok 2024.

3/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu s OSA číslo VP_2023_148147 na akci “Předhodovní zpívání.

4/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu číslo VP_2023_160738 se společností OSA za hudební produkci na akci “Slavnost Vysvěcení kostela”.

5/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Tvrdonice o vzájemné spolupráci v oblasti požární ochrany v roce 2023 se Sborem dobrovolných hasičů Tvrdonice.

6/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu od společnosti Veselý Dopravní signalizace s.r.o. na rozvoj a podporu hasičské činnosti JSDHO.

7/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje objednávku na nákup 6 ks pultových desek do obecních prodejních stánků z voděodolné překližky.

8/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Jednací řád Rady obce Tvrdonice.

9/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Plán inventur a složení inventarizačních komisí na rok 2023 v předloženém znění.

10/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tvrdonice a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce.

11/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu v předloženém znění a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce.

12/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů v předloženém znění a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce.

13/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v předloženém znění a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce.

14/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Tvrdonice v předloženém znění.

15/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o zajištění prací se společností Kelemen s.r.o. na zajištění provádění výkopových prací souvisejících s pohřbením a exhumací, pohřbívání, exhumace a ukládání zpopelněných lidských ostatků na pohřebišti v obci Tvrdonice.

16/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrhy nájemních smluv na místa pro zřízení hrobového a urnového místa na veřejném pohřebišti obce Tvrdonice. S účinností od 1.1.2024

17/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje doplnění Provozního řádu ČOV o likvidaci hasebních vod při požáru na katastrálním území obce Tvrdonice. Kompletní zpráva o kontrole je založena u materiálů ČOV.

18/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost *** o povolení vstupu na zadní část pozemku zahrady obecního úřadu a čerpání vody ze studny nacházející se na zahradě OÚ. pro závlahu přilehlé zahrádky.

19/26R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá nabídku společnosti KabelSat s.r.o. k provozování kabelové televize v obci Tvrdonice.

20/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh uspořádání tradičního Silvestrovského ohňostroje 2023 a vyčleňuje na jeho realizaci částku 60.000,- Kč.

21/26R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na dvoudenní program 69. ročníku Tvrdonských národopisných slavností Podluží v písni a tanci které se uskuteční v termínu 31.května a 1. června 2024.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí žádost od ***na pronájem nebytových prostor v objektu “Staré školy”, za účelem podnikání.

Žádost bude zaevidována. Pronájem bude projednán až po uvolnění dotčených prostor současným nájemcem.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o podání projekt Interreg “Vyrozumívací systém obyvatel obcí Tvrdonice-Klokočov při živelných katastrofách”.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o provedených opatřeních na úsporu výdajů za spotřebu elektrické energie.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí Informace z akce “Vaření kotlíkových gulášů”