Usnesení z jednání rady obce č. 56/2021 zde dne 22.4.2021

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 56.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o zřízení věcného břemene 58195-10/VB, uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a GasNet, týkající se plynárenského zařízení a název je Reko MS Tvrdonice-Padělky, č.stavby 58195

-návrh rozpočtového opatření č. 3/2021

-Smlouvu o zpracování osobních údajů, uzavřenou mezi Obcí Tvrdonice a Mgr. M. Pizurem

-Licenční smlouvu k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva a rady obce

-reklamaci , týkající se vývozu odpadu v obci od p. J.

-žádost o poskytnutí slevy na stočné z důvodu chovu koní – p. B.

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o odkup pozemku – p. J.

-žádost o povolení snížení chodníku – p. G.

3.Informace

-žádost o podporu Linky bezpečí