Obnova zeleně

Obnova zeleně ve Tvrdonicích
Studie obnovy parku u mateřské
školy.


Popis celkové koncepce:

V území dojde k celkovému zklidnění
kompozice včetně úpravy cestní sítě.
Odpočinkové plochy budou osazeny lavičkami
a případně vodními prvky, popř. jednoduchými
plastikami. Cílem je i zvýšení atraktivity pro pobyt
cílových skupin jako jsou rodiče s malými dětmi a
senioři.
Výsadby stromů jsou zaměřeny především na
doplnění současného sortimentu s omezením
jehličnanů a plevelných dřevin.
Vysazovány budou především lípy, okrasné formy jabloní,
hrušní a třešní. Z keřů budou preferovány druhy do 1 metru,
dále pak trvalkové záhony tzv. “ke zplanění” – bez údržby.
Jejich rozmístění je nutno ještě zvážit.
V území je navrženo několik změn
1. Vybudování dvojitého chodníku podél mateřské školy s možností posezení
mezi trvalkovými záhony – extenzivními a keřovými porosty s doprovodnou
trojřadou alejí.
2. Zrušení nevyužívaných cest a sjednocení travnaté plochy. Výsadba extenzivních
trvalkových záhonů podél cesty do centrální plochy.
3. Umístění centrálního odpočivadla s vodním prvkem, doprovod laviček a trvalkových sxtenzivních
záhonů.
4. Výsadba keřové clony pod alejí u silnice a doplnění výsadeb stromů.
5. Rozmístění nových laviček podél stávající komunikace.
6. Cesta k pomníku je málo využívaná, její další existence je na zváženou, popř. může existovat pouze
jako nezpevněná cesta.

 

Kompletní studie ke stažení zde: Prezentace.pdf