Poplatek z pobytu

Základní informace

Místní poplatek z pobytu:

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem místního poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“)

Plátcem místního poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“), který je povinen od poplatníka poplatek vybrat.

Základem místního poplatku z pobytu je počet započatých dní pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Plátce místního poplatku z pobytu je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem je povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. 

Změny údajů uvedených v ohlášení je plátce povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Evidenční povinnost – plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se poplatníka – přehled těchto údajů a bližší informace lze zjistit v aktuální vyhlášce o místních poplatcích.

Splatnost poplatku – plátce (ubytovatel) je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního pololetí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu. Současně podává správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků nebo negativní hlášení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

 Hlášení podává plátce písemně, využít lze i formulář dostupný na webových stránkách správce poplatku, popř. si lze tento formulář vyzvednout osobně v budově OÚ Tvrdonice.

Kam a na koho se obrátit

Písemnou žádost s veškerými přílohami je třeba doručit poštou nebo osobně přímo na podatelnu OÚ Tvrdonice.

Vše lze doručit: 

  • poštou
  • osobně na podatelnu, a to v úřední dny  

  • elektronicky (se zaručeným el. podpisem) na adresu: poplatky@tvrdonice.cz 
  • prostřednictvím datové schránky iugbave

mailto:podatelna.@tvrdonice.czObecně závazná vyhláška obce Tvrdonice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Tvrdonice č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu

Hlášení místního poplatku z pobytu formulář ke stažení zde :  PDF , DOCX

Ohláška plátce místního poplatku z pobytu ke stažení zde : PDF , DOCX