Obec TVRDONICE

Oficiální název:  Obec Tvrdonice

 

ÚŘEDNÍ HODINY :

Pondělí    8:00-11:00, 13:00-17:00

Úterý        8:00-11:00

Středa     8:00-11:00, 13:00-17:00

Čtvrtek    8:00-11:00

Pátek         ZAVŘENO

 

Adresa :   Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31
691 53 Tvrdonice

2. Důvod a způsob založení:
Obec Tvrdonice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 23.11.1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), v platném znění. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů též chrání veřejný zájem.

3. Organizační struktura:
Starosta obce a vedoucí úřadu:  Ing. Zdeněk Tesařík
tel: 519 339 203, email: starosta@tvrdonice.cz

Místostarosta obce:                   Josef Gál
tel.: 519 339 203, email : mistostarosta@tvrdonice.cz

Ekonomický a správní úsek:    Hana Gaszczyková, účetní
tel.: 519 339 203, email: uctarna@tvrdonice.cz
– zápis a platba přijatých faktur, úhrada faktur, úzávěrky účetnictví, zpracování DPH, mzdové účetnictví, zápisy ze zastupitelstva

Eva Blažková, pokladní
tel.: 519 339 203, email: poplatky@tvrdonice.cz
– agenda pokladny, výběr místních poplatků, evidence a vymáhání pohledávek, zástup hlášení, zápisy ze zastupitelstva

Úsek správní a matrika:         Jana Vlašicová, matrikářka
tel.: 519 339 203, email: matrika@tvrdonice.cz
– přihlášení trvalého pobytu, svatby, vítání občánků, ověřování, agenda Czech Point, evidence hrobových míst, zápisy ze zastupitelstva

Technický úsek:                       Ota Kejla, vedoucí
tel.: 606 052 609, email: sberny.dvur@tvrdonice.cz
– údržba zeleně

Pošta Partner:                       Soňa Krásná
tel.: 725 922 920

Knihovna:                       Zdeňka Šlichtová
tel.: 519 339 202

 

4. Kontaktní spojení:
poštovní adresa: 

Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice
tel.spojení: 519 339 203,  777 739 528
email: podatelna@tvrdonice.cz
web: www.tvrdonice.cz
IDSS: iugbave

5. Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Břeclav
č.ú. 1382189359/0800

6. IČ:
00283631

7.DIČ:
CZ00283631

8. Žádosti o informace
Jak postupovat, chcete-li podat žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
– oprávněna v této věci jednat je každý fyzická či právnická osoba,
– ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a kdo ji činí, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Další náležitosti žádosti a postup pro jejich vyřizování je uveden v § 14 zákona č. 106/99 Sb. Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu tohoto zákona,
– žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně i v elektronické podobě (datové schránky).
Žádost můžete podat:
– osobně na podatelně OÚ Tvrdonice, nám.  Míru 96/31 v úřední dny, tj. PO, ST 8:00-11:30, 12:30-17:00; ÚT, ČT 8:00-11:30, 12:00-14:00,
– poštou na výše uvedené adrese,
– telefonicky na tel.č. 519 339 203,
– elektroniky přes podatelna@tvrdonice.cz,
– přes datové schránky-IDDS: iugbave
Lhůty pro vyřízení:
– 15 dnů,
– lhůtu může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů uvedených v zákoně č. 106/99 Sb. nejvýše o 10 dnů.
Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u příslušného povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti obce, je odvolacím orgánem rada obce. Jde-li o o informace, které spadají do přenesené působnosti, je odvolacím orgánem KrÚ JmK a jeho příslušný odbor.
Související právní předpisy:
– Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
– Zákon č. 200/2004 Sb., správní řád.

Napsat komentář