Závěrečný účet obce za rok 2005

Závìreèný úèet Obce Kostice za rok 2002Závěrečný
účet Obce Tvrdonice za rok 2005
 
Účetní

jednotka:
Obec
Tvrdonice
Nám.Míru
31/96
691
53 Tvrdonice
IČO:
283631
 
Závěrečný
účet se zpracovává dle § 17, zák.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.

 
Zůstatek
účtů k 1.1.2005:
Zákl.běžný
účet                       
-1 999532,55 Kč (kontokorent)
Sociální
fond                                  

12505,00 Kč
Sporoinvest-otev.podíl
fond          843368,00

ESPA-ČS
zajištěný fond              
202220,00 Kč
Úvěr                             
               600000,00

 
Obec
Tvrdonice se při hospodaření s finančními
prostředky řídila rozpočtem, který byl schválen
zastupitelstvem obce dne 24.3.2005 v celkovém objemu
příjmů ve výši 25.433500 Kč včetně zůst.účtu
z roku 2004, výdaje ve výši 25.433500 

Kč.
 
V průběhu
roku byly provedeny 3  rozpočtová opatření,
kterými byly příjmy upraveny na 35.476100 Kč
v rozpočtu.
Skutečné
příjmy  činily 35,616 tis. Kč.

Z toho:
Daňové
příjmy – 15.672 tis. – z toho
největší příjmy:

-daň
ze závislé činnosti       
                      2,904
tis.

-daň
z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti  1,059 tis.

-daň
z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů       

163  tis.

-daň
z příjmů právnických osob               
3,239 tis.
-daň
z příjmů právnických osob za obce     

537 tis
-daň
z přidané hodnoty                            
5,182 tis.

-daň
z nemovitostí                                    
1,224 tis.
Nedaňové příjmy –

celkem 3.936 tis. Kč   v tom:
–       
správní poplatky                              
195 tis.  (za výherní hrací přístroje)

–       
poplatky za odvoz odpadu               
644 tis.

–       
poplatek ze psů                                  
25 tis.

–       
poplatek z hracích automatů              
217 tis. (místní poplatek)

–       
užívání veř.prostranství                        
39 tis. (prodej stánky, parkování)
–       
poplatek ze vstupného                          
5 tis.

–       
 příjmy z dobývacích
prostor            
723 tis.  (Moravské naftové doly)
–       
 poplatky za kabel.televizi  a internet  926 tis.
(zřízení přípojek a roční poplatky,
pojistné náhrady)

–       
nájemné – byty                                 
232 tis.

–       
nebytové prostory                             
147 tis. (ordinace, pošta, kadeřnictví, kosmetička)

–       
nájem chalupa                                     
10 tis.
–       
letní kino                                      
       77 tis.
–       
TNS                                                 
316 tis.

–       
za rozhlas                                              
6 tis.
–       
nájem  pozemků                                
128 tis.

–       
prodej popelnic, příjem za separovaný odpad  106
tis.

–       
 ostatní příjmy                                   
140 tis. (úroky,dividenda,důchodci-obědy,lékaři-provozní
náklady(el.energie,voda)
Kapitálové

příjmy – prodej pozemků     
6.542 tis 

Přijaté
dotace                                          
9.466 tis.
Dotace
a příjmy, jejichž výše nebyla v počátku
roku známa, a proto nebyly rozpočtovány,byly ve
skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými
opatřeními.

 
Plnění
příjmové části rozpočtu na 100.39 %.
 
U
výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými
opatřeními na 32.790 tis. Kč, skutečné výdaje
činily 31,175 tis. Kč.

 
Největší
podíl na čerpání rozpočtu mají investiční
akce:
-inženýrské
sítě k RD na ul. Tabule – dokončeno v tomto
roce     –       

2.771 tis. Kč

celá
akce má hodnotu 17.291 tis. Kč
 
nedokončené
investiční akce:
-výstavba
areálu-  z prostředků
obce                                                    

2.636 tis. Kč
Na
tyto akce bylo poskytnuto 7 mil. dotace z Min. financí:
-komunikace                                                                 
                       2.393
tis. Kč
-chodníky                                                                                             
2.714 tis. Kč
-kanalizace                                                                                          

 1.930 tis. Kč                              

 
      

Čerpání
podle jednotlivých kapitol:
Dotace
organizacím               
210 tis. Kč (zahrádkáři, rybáři,
Společ.dům-všichni po 70 tis. )

Zeměď.činnost                          
7 tis. Kč

Pozem.komunikace  
6.819tis.Kč (silnice Chalupy, Tabule, chodníky
Plynárenská,Družstevní, Kostická)

Dopravní

obslužnost               
50 tis. Kč (Juráček – autobusová doprava)
Pitná
voda                              
51 tis. Kč (opravy vodovodu, vodovod.přípojky)
Odvádění

a čištění odpad.vod 4,161 tis. Kč (provoz ČOV, opravy
kanalizace a čištění, kanalizace Kostická,
Tabule)
Záležitosti
telekomunikací       762 tis. Kč
(provoz kabelové televize a internetu)
Mateřská

škola                     
784 tis. Kč ( na provoz, na projekt)
Příspěvky
na ZŠ                 
2,243 tis. Kč ( na provoz, na projekty)
Letní
kino                                
64 tis. Kč

Knihovna                               

332 tis. Kč

Provoz
Slov.chalupy              
264 tis. Kč (plyn,el.energie,voda,opravy a udržování)
TNS                                      
578 tis. Kč
Ostatní
příspěvky na kulturu  2.860 tis. Kč (výstavba
areálu, na hody, Slovácký krůžek, kronikář,
vítání občánků, ohňostroj a jiné

kulturní akce
Místní
rozhlas                   
         52 tis. Kč
(oprava rozhlasu)
Zdravotní
středisko                  
429 tis. Kč (plyn,el.energie, výměna oken a odpadů, leasing )

Oprava
pomníků                       
74 tis. Kč (u Dělnického domu)
Dotace
na sport                    
1,090 tis. Kč ( TJ Sokol, oddíl kopané)
Zájm.činnost
(dětské hřiště       

111 tis. Kč (vybudování nového hřiště na
ul. Plynárenská)
Byty                                         
505 tis. Kč ( výměna oken, plynového kotle, upravy bytu
na ul. Kostická)
Veřejné

osvětlení                      
522 tis. Kč (osvětlení na ul. Týnecká,
Vinohradní, Chalupy,
el.
energie, opravy a udržování)
Hřbitov                                       
30 tis. Kč (vývěska, voda, vývoz odpadu)

Výstavba
inž.sítí                     
2,771 tis. Kč (ulice Tabule)
Příspěvek
Regionu                      
46 tis. Kč

Odbahnění
rybníka                     

60 tis. Kč

Nakládání
s odpady               
l,169  tis. Kč (sběr nebezpečného odpadu, sběr
komunálního opadu, sběr směsného odpadu, nákup
popelnic)

Péče
o veř.zeleň                    
1,061 tis. Kč (náklady na mzdy, opravy a udržování,
pohonné hmoty, ochranné pomůcky)
Pečovatelká
služba                   
139 tis. Kč (náklady na mzdy, pohonné hmoty)

Příspěvek
svazu invalidů              
25 tis. Kč
Požární
ochrana                        
183 tis. Kč ( refundace mezd, el. energie, pohonné hmoty, na
školení, odborné prohlídky)

Zastupitelstvo                            
844 tis. Kč ( na odměny, na telefonní poplatky)
Činnost
místní správy              
2,213 tis. Kč (na platy, plyn, el.energie, voda,  pohonné
hmoty,na školení, na opravy a udržování,
programové vybavení, na leasing automobilu, žíněnka
pro JUDO

Převody
soc.fond                        
45 tis. Kč
Výdaje
z fin.operací                    
41 tis. Kč (úroky, poplatky spořitelně)
Pojištění                                      
52 tis. Kč (majetek obce)
Platba
daně –obec                     

537 tis. Kč (daň z příjmů obce)
Fin.vypořádání
min.let                   
11 tis. Kč (vratka za volby)
Finanční
dary                                
30 tis. Kč (zastupitelé obce)

 
Celkové
čerpání výdajů rozpočtu je ve výši
95,09 %.
Podrobný
rozpis plnění příjmů a výdajů je v přiloženém
výkazu FIN 2 – 12

 
Hospodaření
s majetkem:
V období
od 22.12.2005 do 30.12.2005 byla provedena řádná
inventarizace majetku obce.
Celková
hodnota investičního majetku činí               

149,841416 Kč
Z toho:
nehmotný
majetek                                                     
112643
            
Budovy, stavby                  
                               109,560062
            
Samost.movité

věci                                               
2,100708
            
Drobný
dlouhod.majetek                                       
1,541495
            
Pozemky                     
                                       18,807000
            

Nedokončené
investice                                         
9,932451
            
Dlouhodobý
fin.majetek-akcie                              
7,786960
K největšímu
navýšení majetku došlo v důsledku
přecenění pozemků. .

Drobný
majetek do 3000 Kč je veden na podrozvahových účtech
v hodnotě 545972,70 Kč.
Pohledávky
činí dle inventury  38133 Kč – 1. nájmy
za byt 32 599 ( čp. 110 – Černáková, čp.
96 – Hrbáčková, čp. 600 – Netopilíková) 

2.
nájem za ordinaci 5534 – MUDr. Burýšek.
Pohledávky již byly většinou uhrazeny v roce 2006.
Poskytnuté
provozní zálohy na elektřinu a plyn činí

335826,50 Kč.
Předpis
sociálního a zdravotního pojištění
z mezd za prosinec ve výši 69351,- Kč, předpis
mezd za prosinec  120735,- Kč, předpis odvodů zaměstanců za
prosinec ve výši 11145,- Kč,

předpis
daně za prosinec ve výši 20085,- Kč.

 
 
Podrobnější 
rozpis v přiložené rozvaze za rok 2005.
 
Zůstatky
účtů k 31.12.2005
 
Základní

běžný účet:         
2.631351,48 Kč
Sociální
fond                         
13606,00 Kč

 
Tvorba a čerpání

sociálního fondu
A.
Tvorba
1.
Stav k 1.1.2005                  
12505,00 Kč
2.
Příděl 2 % z hrubých mezd   45065,00 Kč

3. Příspěvek
z obce                
15000,00 Kč
    Zdroje
celkem          
        72570,00 Kř
 
 
B. Čerpání

1.
příspěvek na stravenky        
26324,00 Kč

2. životní
pojištění                    
32640,00 Kč
    Čerpání

celkem                 
58964,00 Kč
 
Účty
jsou vedeny u ČS Břeclav, je uzavřena smlouva o přímém
bankovnictví.
 
 
 Přijaté
dotace – 8,341,000,- Kč


Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné
práce                                   
153 tis. Kč

Dotace z rozpočtu Jm kraje na
slavnosti                                                 
60 tis. Kč


Dotace z rozpočtu Jm kraje na
hasiče                                                       
8 tis. Kč

Dotace z Min. financí
(komunikace,chodníky,kanalizace)                    
7,000 tis. Kč

Dotace z Min. pro místní rozvoj (inž. sítě
k RD)                                  

1,120 tis. Kč
 
 Všechny 
dotace byly vyčerpány v plné výši.
 
Na
základě Směrnice o provádění vnitřní

finanční kontroly bylo provedeno 13 kontrol –
2x
MŠ Tvrdonice, 2x ZŠ Tvrdonice, 1x kontrola u obce.
8x
kontrola příjemce dotace z prostředků obce – TJ
Sokol, oddíl kopané, slovácký krůžek
Tvrdonice, Svaz zdravotně postižených, Český

zahrádkářký svaz, ZO Tvrdonice, Český
rybářský svaz, MO Tvrdonice, Družstvo Společenský
dům Tvrdonice, Sbor dobrovolných hasičů.

 
Kontroly
byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních
prostředků v souladu s rozpočtem.

Nebylo
shledáno závažnějších nedostatků. Doklady
čerpaných dotací jsou uloženy u účetní
obce.
 
Přezkoumání
hospodaření Obce Tvrdonice za rok 2005 provedl
auditor ing. František Dvořák, čísl. osvědčení

1205, Dukelská 22, 692 01 Mikulov. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2005 je nedílnou
součástí závěrečného účtu.

 
Dále
je přílohou informace o výsledcích hospodaření 
příspěvkové organizace  MŠ Tvrdonice a ZŠ
Tvrdonice za rok 2005.

 Hospodaření
MŠ skončilo přebytkem ve výši 161150 Kč. Náklady
celkem 2738070, výnosy 2899220. Neinvestiční příspěvek
obce na provoz činil 760000 Kč.
 
 
Hospodaření
ZŠ skončilo přebytkem ve výši 11540 Kč. Náklady
celkem 12188990 + odpisy 163780, výnosy 12364310. Neinvestiční

příspěvek obce na provoz činil 1762000, investiční
příspěvek činil 114000 Kč tj. celkem 1876000 Kč. 

 
 
 
Vypracovala:
Jarmila Tesaříková
Schválil:        

Zdeněk Tesařík, starosta
 
 
 
Projednáno
v radě obce dne         

Projednáno
ve finančním výboru  14.3.2006

 
 
Součástí
závěrečného účtu je: rozvaha k 31.12.2005
                                            
Příloha
                                            
Výkaz zisku a ztráty

                                            
Výkaz o plnění rozpočtu
FIN 2-12
     
                                        Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2005
                                             

Výkaz zisku a ztráty 
MŠ Tvrdonice,
                                             
Výkaz zisku a ztráty ZŠ
Tvrdonice
 
 

 
Ostatní
náležitosti závěrečného účtu jsou
k nahlédnutí v kanceláři Obecního
úřadu v úředních hodinách.

 
 
Vyvěšeno:   

Svěšeno:     

 
 
 

Napsat komentář