Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2007

Účetní jednotka:
Obec Tvrdonice
Nám.Míru 31/96
691 53 Tvrdonice
IČO: 283631


Závěrečný účet se zpracovává dle § 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Zůstatek účtů k 1.1.2007:
Zákl.běžný účet 2200413,93 Kč
Sociální fond 10764,00 Kč
ESPA-ČS zajištěný fond 225920,00 Kč


Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.3.2006 v celkovém objemu příjmů ve výši 23908500 Kč včetně zůst.účtu z roku 2006, výdaje ve výši 23908500 Kč.


V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření, kterými byly příjmy upraveny na 32209500 Kč v rozpočtu.
Skutečné příjmy činily 32,214 tis. Kč.
Z toho:
Daňové příjmy – 16.426 tis. – z toho největší příjmy:
-daň ze závislé činnosti 3,132 tis.
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti 949 tis.
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů 209 tis.
-daň z příjmů právnických osob 3,793 tis.
-daň z příjmů právnických osob za obce 61 tis
-daň z přidané hodnoty 5,746 tis.
-daň z nemovitostí 1,051 tis.
Nedaňové příjmy – celkem 5.897 tis. Kč v tom:

správní poplatky 158 tis. (za výherní hrací přístroje)

poplatky za odvoz odpadu 759 tis.

poplatek ze psů 29 tis.

poplatek z hracích automatů 140 tis. (místní poplatek)

užívání veř.prostranství 34 tis. (prodej stánky, parkování)

poplatek ze vstupného 19 tis.

příjmy z dobývacích prostor 1.936 tis. (Moravské naftové doly)

poplatky za kabel.televiz a internet 1,592 tis. (zřízení přípojek a roční poplatky, pojistné náhrady)

nájemné – byty 244 tis.

nebytové prostory 166 tis. (ordinace, pošta, kadeřnictví, kosmetička)

nájem chalupa 11 tis.

letní kino 90 tis.

TNS 270 tis.

za rozhlas 4 tis.

nájem pozemků 83 tis.

prodej popelnic, příjem za separovaný odpad 143 tis.

ostatní příjmy 167 tis. (úroky,dividenda,lékaři-provozní náklady(el.energie,voda)

Kapitálové příjmy – prodej pozemků 105 tis.
Přijaté dotace 9,786 tis.
Dotace a příjmy, jejichž výše nebyla v počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.


Plnění příjmové části rozpočtu na 100.01 %.


U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na 31.794 tis. Kč, skutečné výdaje činily 30.775tis. Kč.


Podíl na čerpání rozpočtu má investiční akce:
– rekonstrukce ZŠ 877 tis. Kč

Rekonstrukce byla započata v roce 2005.Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Min. financí v roce 2006 ve výši 15 mil. Kč, 14 mil. Kč bylo čerpáno z úvěru. Celková hodnota akce činí 30.602 tis. Kč- zařazeno do majetku obce.

nedokončené investiční akce: 19.072 tis. Kč
– odbahnění rybníka 6.483.tis. Kč
( akce započata v roce 2003, 3.500 tis. Kč čerpáno z úvěru,
1.287 tis. Kč dotace ze St.fondu život.prostředí )

– výstavba areálu- z prostředků obce 3.192 tis. Kč
( výstavba započata v roce 2005 )
– veřejné osvětlení ul. Kostická 789 tis. Kč
( akce započata v roce 2006 )
– rekonstrukce kanalizace ul. Rybáře 8.608 tis. Kč
( byla poskytnuta dotace z Min.zemědělství ve výši 6.872 tis. Kč)

Čerpání podle jednotlivých kapitol:
Dotace organizacím 25 tis. Kč (zahrádkáři)
Zeměď.půdní fond 6 tis. Kč (nakládání s pozemky)
Pozem.komunikace 1.050 tis.Kč(oprava místních komunikací, oprava chodníků )
Pitná voda 21 tis.Kč (opravy vodovodu, vodovod.přípojky)
Odvádění a čištění odpad.vod 10,997 tis.Kč (provoz ČOV, opravy kanalizace a čištění,
rekonstrukce kanalizace ul. Rybáře )
Voda v zemědělské krajině 25 tis.Kč (dotace –rybáři)
Záležitosti telekomunikací 1,395 tis. Kč (provoz kabelové televize a internetu)
Mateřská škola 750 tis. Kč ( na provoz )
Základní škola 2,977 tis. Kč ( na provoz, rekonstrukce )
Letní kino 71 tis. Kč
Knihovna 456 tis. Kč (provoz, platy)
Provoz Slov.chalupy 327 tis. Kč (plyn,el.energie,voda,opravy a udržování)
TNS 593 tis. Kč
Ostatní příspěvky na kulturu 552 tis.Kč (výstavba areálu, na hody, Slovácký krůžek, kronikář, vítání občánků, ohňostroj a jiné kulturní akce (Drda Zbyněk)
Zájmová činnost 10 tis. Kč (dotace Mateřské centrum Slunéčko)
Zdravotní středisko 625 tis. Kč (opravy a udržování-výměna oken,střecha,
provoz )
Dotace na sport 790 tis. Kč ( TJ Sokol, oddíl kopané,JUDO,Puzrla)
Byty 83 tis. Kč ( opravy a udržování)
Nebytové hospodářství 68 tis. Kč ( oprava kadeřnictví, kosmetiky)
Veřejné osvětlení 788 tis. Kč (osvětlení na ul. Kostická, provoz a udržování)
Hřbitov 4 tis. Kč ( voda )
Příspěvek Regionu 112 tis. Kč
Odbahnění rybníka 2.306 tis. Kč
Nakládání s odpady 1.489 tis. Kč (sběr nebezpečného odpadu, sběr komunálního opadu, sběr směsného odpadu, nákup popelnic)
Péče o veř.zeleň 533 tis. Kč (náklady na mzdy, opravy a udržování, pohonné
hmoty)
Služby soc. péče 74tis. Kč ( pohonné hmoty- rozvoz obědů důchodcům,
studie na Penzion)
Příspěvek svazu invalidů 25 tis. Kč
Požární ochrana 200 tis. Kč ( refundace mezd, el. energie, pohonné hmoty,
odborné prohlídky, materiál, školení)
Zastupitelstvo 906 tis. Kč ( odměny, telefonní poplatky, školení)
Činnost místní správy 2.241 tis. Kč (mzdy, plyn, el.energie, voda, pohonné hmoty, školení, opravy a udržování, programové vybavení, leasing automobilu, právní služby, programové vybavení)
Převody soc.fond 50 tis. Kč
Výdaje z fin.operací 27 tis. Kč ( poplatky spořitelně)
Pojištění 72 tis. Kč (majetek obce)
Platba daně –obec 61 tis. Kč (daň z příjmů obce)
Finanční dary 20 tis. Kč (zastupitelé obce)
Výdaje z fin.vypořádání min.let 50 tis. Kč (volby)


Celkové čerpání výdajů rozpočtu je ve výši 96,80 %.
Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je ve výkazu FIN 2 – 12 za rok 2007.


Hospodaření s majetkem:
V období od 20.12.2007 do 31.12.2007 byla provedena řádná inventarizace majetku obce.
Celková hodnota investičního majetku činí 200,351637 Kč
Z toho: nehmotný majetek 154293
Budovy, stavby 150,080290
Samost.movité věci 1,988708
Drobný dlouhod.majetek 1,881328
Pozemky 19,369379
Nedokončené investice 19,071819
Dlouhodobý fin.majetek-akcie 7,805820


Drobný majetek do 3000 Kč je veden na podrozvahových účtech v hodnotě 445139,35 Kč.
Pohledávky činí dle inventury 39824 Kč – 1. nájmy za byt 26441 Kč ( čp. 110 – Černáková, čp.110 – Mrázová, čp. 96 – Šenk, čp. 682 – Mazal)
2. neuhrazené faktury 13383 Kč – MUDr. Burýšek, MUDr. Burýšková, Občanské sdružení SK Moravská Nová Ves, Gaszczyk, Tvrdonice. Většina pohledávek byla na začátku roku 2008 uhrazena, zbývá pouze splácet nájem Černákové, Mazala a faktura MUDr. Burýška.
Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu a plyn činí 661147,45 Kč.
Předpis sociálního a zdravotního pojištění z mezd za prosinec ve výši 69845 Kč, předpis mezd za prosinec 117752 Kč, předpis odvodů zaměstanců za prosinec ve výši 11145 Kč,
předpis daně za prosinec ve výši 18902 Kč.

Podrobnější rozpis v  rozvaze za rok 2007.


Zůstatky účtů k 31.12.2007


Základní běžný účet: 1.021631,00 Kč
Sociální fond 12277,00 Kč


Tvorba a čerpání sociálního fondu
A. Tvorba
1. Stav k 1.1.2007 10764,00 Kč
2. Příděl 2 % z hrubých mezd 56000,00 Kč
3. Příspěvek z obce 20000,00 Kč
Zdroje celkem 86764,00 Kč

B. Čerpání
1. příspěvek na stravenky 41847,00 Kč
2. životní pojištění 32640,00 Kč
Čerpání celkem 74487,00 Kč


Účty jsou vedeny u ČS Břeclav, je uzavřena smlouva o přímém bankovnictví.

Přijaté účelové dotace – 15,735800,- Kč
– Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce 272300 Kč
– Dotace z Ministerstva financí – rekonstrukce kanalizace Rybáře 6872000 Kč
– Dotace ze St.fondu život.prostředí – odbahnění rybníka 1287000 Kč
– Dotace z Ministerstva financí – zabezpečení provozu kontakt.míst veřejné
správy Czech POINT 50000 Kč
– Dotace z rozpočtu Jm kraje – Tvrdonské národopisné slavnosti 100000 Kč
– Dotace z rozpočtu Jm kraje – hasiči 3415 Kč
Všechny dotace byly vyčerpány v plné výši.


Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly bylo provedeno 11 kontrol –
1x MŠ Tvrdonice, 1x ZŠ Tvrdonice, 1x kontrola u obce.
7x kontrola příjemce dotace z prostředků obce – TJ Sokol, oddíl kopané, slovácký krůžek Tvrdonice, Svaz zdravotně postižených, Český zahrádkářký svaz, ZO Tvrdonice, Český rybářský svaz, MO Tvrdonice, Sbor dobrovolných hasičů, Mateřské centrum Slunéčko


Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem.
Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Doklady čerpaných dotací jsou uloženy u účetní obce.


Přezkoumání hospodaření Obce Tvrdonice za rok 2007 provedl auditor ing. František Dvořák, čísl. osvědčení 1205, Dukelská 22, 692 01 Mikulov. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 je nedílnou součástí závěrečného účtu.


Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Tvrdonice a ZŠ Tvrdonice za rok 2007.
Hospodaření MŠ skončilo přebytkem ve výši 86880 Kč. Náklady celkem 2895070, výnosy 2981950. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 750000 Kč.

Hospodaření ZŠ skončilo přebytkem ve výši 97852 Kč. Náklady celkem 12681505, z toho odpisy 351387 Kč, výnosy 12779358 Kč . Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 1918000 Kč, investiční příspěvek činil 182000 Kč tj. celkem 2100000 Kč.


Vypracovala: Jarmila Tesaříková
Schválil: Zdeněk Tesařík, starosta


Projednáno v radě obce
Projednáno ve finančním výboru

K nahlédnutí v kaceláři Obecního úřadu v úředních hodinách je:
Rozvaha k 31.12.2007
Příloha
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007
Výkaz zisku a ztráty MŠ Tvrdonice,
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tvrdonice,
které byly podkladem pro vytvoření závěrečného účtu obce za rok 2007.


Vyvěšeno: 9.6.2008
Svěšeno: Zdeněk Tesařík
starosta obce

Schváleno zastupitelstvem obce dne

Napsat komentář