Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2006

Účetní jednotka:
Obec Tvrdonice
Nám.Míru 31/96
691 53 Tvrdonice
IČO: 283631


Závěrečný účet se zpracovává dle § 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Zůstatek účtů k 1.1.2006:
Zákl.běžný účet 2631351,48 Kč
Sociální fond 13606,00 Kč
ESPA-ČS zajištěný fond 213960,00 Kč


Obec Tvrdonice se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 23.3.2006 v celkovém objemu příjmů ve výši 22.767000 Kč včetně zůst.účtu z roku 2005, výdaje ve výši 22.767000 Kč.


V průběhu roku byla provedena 2 rozpočtová opatření, kterými byly příjmy upraveny na 37.635200 Kč v rozpočtu.
Skutečné příjmy činily 38,641 tis. Kč.
Z toho:
Daňové příjmy – 17.004 tis. – z toho největší příjmy:
-daň ze závislé činnosti 2,812 tis.
-daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti 956 tis.
-daň z příjmů fyz.osob z kapitál výnosů 167 tis.
-daň z příjmů právnických osob 3,369 tis.
-daň z příjmů právnických osob za obce 1,578 tis
-daň z přidané hodnoty 5,443 tis.
-daň z nemovitostí 1,264 tis.
Nedaňové příjmy – celkem 4.629 tis. Kč v tom:

správní poplatky 148 tis. (za výherní hrací přístroje)

poplatky za odvoz odpadu 653 tis.

poplatek ze psů 25 tis.

poplatek z hracích automatů 140 tis. (místní poplatek)

užívání veř.prostranství 39 tis. (prodej stánky, parkování)

poplatek ze vstupného 1 tis.

příjmy z dobývacích prostor 865 tis. (Moravské naftové doly)

poplatky za kabel.televizi a internet 1,157 tis. (zřízení přípojek a roční poplatky, pojistné náhrady)

nájemné – byty 252 tis.

nebytové prostory 161 tis. (ordinace, pošta, kadeřnictví, kosmetička)

nájem chalupa 7 tis.

letní kino 68 tis.

TNS 340 tis.

za rozhlas 3 tis.

nájem pozemků 106 tis.

prodej popelnic, příjem za separovaný odpad 100 tis.

ostatní příjmy 148 tis. (úroky,dividenda,lékaři-provozní náklady(el.energie,voda)

Kapitálové příjmy – prodej pozemků 54 tis.
Přijaté dotace 16,985 tis.
Dotace a příjmy, jejichž výše nebyla v počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.


Plnění příjmové části rozpočtu na 102.67 %.


U výdajů byl původní rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na 56.865 tis. Kč, skutečné výdaje činily 55,678,175 tis. Kč.


Největší podíl na čerpání rozpočtu mají investiční akce:
– komunikace Chalupy,Tabule 2.490 tis. Kč
– chodník Kostická, Plynárenská, Družstevní 4.437 tis. Kč
– stoka Chalupy, Kostická 1.968 tis. Kč
Celkem vyčerpáno na tyto akce 8.895 tis Kč
Na tyto akce byla poskytnuta 7 mil. dotace z Min. financí v roce 2005.

nedokončené investiční akce:
– odbahnění rybníka 4.177 tis. Kč
( 3.521 tis. Kč čerpáno z úvěru)
– výstavba areálu- z prostředků obce 3.006 tis. Kč
– veřejné osvětlení ul. Kostická 729 tis. Kč
– rekonstrukce základní školy 30.030 tis. Kč
( 13.146 tis. Kč čerpáno z úvěru, 15.000 tis. Kč čerpáno z dotace Ministerstva financí ČR )

Čerpání podle jednotlivých kapitol:
Dotace organizacím 40 tis. Kč (zahrádkáři, rybáři )
Zeměď.činnost 86 tis. Kč (deratizace, nakládání s pozemky)
Pozem.komunikace 2.574tis.Kč(silniceChalupy,Tabule,chodníky Plynárenská,Družstevní,Kostická)
Pitná voda 63 tis. Kč (opravy vodovodu, vodovod.přípojky)
Odvádění a čištění odpad.vod 1,577 tis. Kč (provoz ČOV, opravy kanalizace a čištění )
Záležitosti telekomunikací 1,085 tis. Kč (provoz kabelové televize a internetu)
Mateřská škola 750 tis. Kč ( na provoz, na projekt)
Základní škola 32,618 tis. Kč ( na provoz, rekonstrukce )
Letní kino 44 tis. Kč
Knihovna 439 tis. Kč (provoz, platy)
Provoz Slov.chalupy 175 tis. Kč (plyn,el.energie,voda,opravy a udržování)
TNS 639 tis. Kč
Ostatní příspěvky na kulturu 1.049 tis. Kč (výstavba areálu, na hody, Slovácký krůžek, kronikář, vítání občánků, ohňostroj a jiné kulturní akce (ČECHOMOR)
Zdravotní středisko 171 tis. Kč (opravy a udržování, leasing, provoz )
Dotace na sport 835 tis. Kč ( TJ Sokol, oddíl kopané)
Zájm.činnost 23 tis. Kč (oprava dětského hřiště , dotace pro Mateřské centrum Slunéčko)
Byty 277 tis. Kč ( opravy a udržování)
Veřejné osvětlení 1,151 tis. Kč (osvětlení na ul. Kostická, provoz a udržování)
Hřbitov 31 tis. Kč ( voda, vývoz odpadu)
Příspěvek Regionu 64 tis. Kč
Odbahnění rybníka 3,822 tis. Kč
Nakládání s odpady l,304 tis. Kč (sběr nebezpečného odpadu, sběr komunálního opadu, sběr směsného odpadu, nákup popelnic)
Péče o veř.zeleň 1,193 tis. Kč (náklady na mzdy, opravy a udržování, pohonné hmoty, ochranné pomůcky)
Pečovatelká služba 24 tis. Kč ( pohonné hmoty)
Příspěvek svazu invalidů 30 tis. Kč
Likvidace povodní 640 tis. Kč (mzdy, pohonné hmoty)
Požární ochrana 243 tis. Kč ( refundace mezd, el. energie, pohonné hmoty, školení, odborné prohlídky, materiál)
Zastupitelstvo 852 tis. Kč ( odměny, telefonní poplatky, školení)
Volby do Parlamentu ČR 19 tis. Kč
Činnost místní správy 2,058 tis. Kč (mzdy, plyn, el.energie, voda, pohonné hmoty, školení, opravy a udržování, programové vybavení, leasing automobilu, právní služby, programové vybavení)
Převody soc.fond 55 tis. Kč
Výdaje z fin.operací 23 tis. Kč (úroky, poplatky spořitelně)
Pojištění 83 tis. Kč (majetek obce)
Platba daně –obec 1,578 tis. Kč (daň z příjmů obce)
Finanční dary 19 tis. Kč (zastupitelé obce)


Celkové čerpání výdajů rozpočtu je ve výši 97,91 %.
Podrobný rozpis plnění příjmů a výdajů je ve výkazu FIN 2 – 12 za rok 2006.


Hospodaření s majetkem:
V období od 20.12.2005 do 31.12.2005 byla provedena řádná inventarizace majetku obce.
Celková hodnota investičního majetku činí 188,329312 Kč
Z toho: nehmotný majetek 147153
Budovy, stavby 119,478725
Samost.movité věci 2,078708
Drobný dlouhod.majetek 1,752945
Pozemky 19,130460
Nedokončené investice 37,942401
Dlouhodobý fin.majetek-akcie 7,798920


Drobný majetek do 3000 Kč je veden na podrozvahových účtech v hodnotě 531647,85 Kč.
Pohledávky činí dle inventury 31427 Kč – 1. nájmy za byt 25777 ( čp. 110 – Černáková, čp.602 – Ciprysovává, čp. 600 – Hřebačka)
2. nájem za ordinaci 5650 – MUDr. Burýšek, MUDr. Pluháček Všechny pohledávky byly na začátku roku 2007 uhrazeny, zbývá pouze splácet nájem Černákové.
Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu a plyn činí 422517 Kč.
Předpis sociálního a zdravotního pojištění z mezd za prosinec ve výši 71942 Kč, předpis mezd za prosinec 120707 Kč, předpis odvodů zaměstanců za prosinec ve výši 11145 Kč,
předpis daně za prosinec ve výši 18301 Kč.

Podrobnější rozpis v  rozvaze za rok 2006.


Zůstatky účtů k 31.12.2006


Základní běžný účet: 2.200413,93 Kč
Sociální fond 10764,00 Kč


Tvorba a čerpání sociálního fondu
A. Tvorba
1. Stav k 1.1.2006 13606,00 Kč
2. Příděl 2 % z hrubých mezd 54937,00 Kč
3. Příspěvek z obce 7000,00 Kč
Zdroje celkem 75543,00 Kč

B. Čerpání
1. příspěvek na stravenky 32139,00 Kč
2. životní pojištění 32640,00 Kč
Čerpání celkem 64779,00 Kč


Účty jsou vedeny u ČS Břeclav, je uzavřena smlouva o přímém bankovnictví.

Přijaté účelové dotace – 15,735800,- Kč
– Dotace z úřadu práce – na veř.prospěšné práce 538 tis. Kč
– Dotace z Ministerstva financí – rekonstrukce základní školy 15,000 tis. Kč
– Dotace z Min. pro místní rozvoj – povodně 97 tis Kč
– Dotace z Min.financí – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 40800,- Kč
– Dotace z Min. financí – volby do obec.zastup. a Senátu Parlamentu ČR 60000,- Kč
První tři dotace byly vyčerpány v plné výši.
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny byla vyčerpána ve výši 19900, 20900 bylo vráceno na účet Jm kraje při finančním vypořádání dne 5. února 2007.
Dotace na volby do obec. zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR byly vyčerpána ve výši 31000, 29000 bylo vráceno na účet Jm kraje při finančním vypořádání dne 5. února 2007.


Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly bylo provedeno 12 kontrol –
2x MŠ Tvrdonice, 2x ZŠ Tvrdonice, 1x kontrola u obce.
7x kontrola příjemce dotace z prostředků obce – TJ Sokol, oddíl kopané, slovácký krůžek Tvrdonice, Svaz zdravotně postižených, Český zahrádkářký svaz, ZO Tvrdonice, Český rybářský svaz, MO Tvrdonice, Sbor dobrovolných hasičů.


Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem.
Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Doklady čerpaných dotací jsou uloženy u účetní obce.


Přezkoumání hospodaření Obce Tvrdonice za rok 2006 provedl auditor ing. František Dvořák, čísl. osvědčení 1205, Dukelská 22, 692 01 Mikulov. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 je nedílnou součástí závěrečného účtu.


Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Tvrdonice a ZŠ Tvrdonice za rok 2006.
Hospodaření MŠ skončilo přebytkem ve výši 49430 Kč. Náklady celkem 2822780, výnosy 2872210. Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 750000 Kč.

Hospodaření ZŠ skončilo přebytkem ve výši 46570 Kč. Náklady celkem 12636770, z toho odpisy 337360, výnosy 12683340 . Neinvestiční příspěvek obce na provoz činil 2215200, investiční příspěvek činil 350000 Kč tj. celkem 2565200 Kč.


Vypracovala: Jarmila Tesaříková
Schválil: Zdeněk Tesařík, starosta


Projednáno v radě obce
Projednáno ve finančním výboru

K nahlédnutí v kaceláři Obecního úřadu v úředních hodinách je:
Rozvaha k 31.12.2006
Příloha
Výkaz zisku a ztráty
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006
Výkaz zisku a ztráty MŠ Tvrdonice,
Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tvrdonice,
které byly podkladem pro vytvoření závěrečného účtu obce za rok 2006.


Vyvěšeno: 18.5.2007
Svěšeno: Zdeněk Tesařík
starosta obce

Schváleno zastupitelstvem obce dne

Napsat komentář