Zasedání zastupitelstva obce

 
Obec Tvrdonice
P O Z V Á N K A
 

 
 
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění,
dle ustanovení § 91 a § 93
 
svolávám
 
zasedání zastupitelstva obce Tvrdonice
 
na středu 17.12. 2014 v 18.00 hod. na Děl. domě ve Tvrdonicích.
 
Program:
 

Zahájení

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele- volba

Schválení programu

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2003

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 o místním poplatku ze psů

Schválení rozpočtového provizoria Obce Tvrdonice na rok 2015

Schválení rozpočtového provizoria příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice na rok 2015

Schválení rozpočtového opatření č. 3

Žádost o odkoupení pozemku KN č.233 o výměře 787 m2

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 412/69 a 412/59

Žádost o odkoupení pozemku p.č.3314/22

Schválení starosty obce do orgánů Hantály a.s.

Různé – DSO Čistý jihovýchod – rozpočet, Region Podluží- návrh rozpočtu, převod komunikace p.č.335,336, rozpočtové opatření konec roku 2015, plán inventur- rozdělení komisí.

 
 
Vyvěšeno:
Sejmuto:
 
Zdeněk Tesařík v.r.
starosta obce Tvrdonice
 

Napsat komentář