Zadávací dokumentace pro výzvu více zájemcům na služby

Otevřené řízení

Zadávací dokumentace pro výzvu více zájemcům na služby

 

 

 

 

 

 

Poskytnutí 2 samostatných úvěrů pro obec

TVRDONICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název
zadavatele: Obec Tvrdonice


zadavatele: 00283631

Kontaktní adresa zadavatele Nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice

 

Osoba zastupující zadavatele Jarmila
Tesaříková

Telefon,
fax 519 339 203

e-mail obec@tvrdonice.cz

 

 

 

 

 

 

 

Preambule

 

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro
vypracování nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
zveřejněného podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Práva a
povinnosti neuvedené v této dokumentaci se řídí tímto zákonem.

 

Uchazeč předloží dvě samostatné nabídky pro úvěr 1 a úvěr
2 dle daných kritérií.

 

1. Předmět veřejné
zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí 2
samostatných bankovních úvěrů na:

1) Rekonstrukci ZŠ obec Tvrdonice

2) Tvrdonice odbahnění rybníka a oprava technických prvků

 

2. Základní obchodní
podmínky – specifikace požadovaného úvěru

 

Výše
úvěrů:

1)   
8.000.000,-

2)   
3.500.000,-

 

Úroková
sazba:

1)   
12M PRIBOR + marže

2)   
12M PRIBOR + marže

 

Předpokládané zahájení čerpání úvěru:

1)    od
podpisu smlouvy o úvěru

2)    od
podpisu smlouvy o úvěru

Ukončení čerpání úvěru:

1)    31.12.2006

2)    31.12.2006

 

Zahájení splácení :

1)    20.1.2007

2)    20.1.2007

 

Splatnost:

1)     
8
let

2)     
5
let

 

Způsob čerpání úvěru:

–      
na
základě předložených faktur dodavatele díla a převodem na účet dodavatele

 

Splácení úvěru:

–      
pravidelné
měsíční splátky

 

Způsob
zajištění úvěru:

–      
bude
uvedeno v nabídce

 


 

3. Lhůta a místo plnění
veřejné zakázky

Místem
plnění je sídlo zadavatele.

Termín
podání nabídky: 25.7.2006

Dodatečné
informace k nabídce musí být doručeny k zadavateli písemně do:
20.7.2006

 

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč předloží dvě samostatné nabídky pro úvěr 1 a úvěr
2.

 

a)     
Nabídková
cena bude sestavena k účelu porovnání:

–        
termín
čerpání – jednorázově 31.12.2006

–        
12M
PRIBOR vyhlášený  10.7.2006 v 11:00 h.

–        
splátka
k 20. dni měsíce:

Ø      Úvěr 1: první splátka
20.1.2007, poslední splátka  20.7.2014

Ø      Úvěr 2: první splátka
20.1.2007, poslední splátka 20.7.2011

 

b)     
Nabídková
cena bude uvedena v českých korunách.

 

c)     
Uchazeč
v nabídce uvede přehledně všechny poplatky a provize související
s poskytnutím úvěru (např. poplatek za poskytnutí úvěru, poplatek za
správu úvěru, jiné poplatky související s poskytnutím úvěru).

 

d)     
Zadavatel
nebude akceptovat nabídky, ve kterých uchazeč stanovuje další podmínky, které
budou v přímém rozporu s podmínkami obsaženými v této výzvě nebo
ve kterých uchazeč bude požadovat úhradu nákladů, které mu vzniknou
v případě, že dojde ke změně obecně závazných právních předpisů.

 

5. Kritéria pro hodnocení zadání veřejné zakázky

(Každý úvěr bude hodnocen zvlášť)

– celková cena úvěru (výše úroků úvěru dle bodu 4a) + poplatky) váha 50%

– způsob zajištění úvěru 25%


další podmínky související s poskytnutím úvěru 25%

 

6. Kvalifikační kritéria

Uchazeč
předloží čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií dle § 62 odst. 2
zákona 137/2006 o veřejných zakázkách.

 

7. Pokyny pro zpracování nabídky

Místo pro podávání nabídek a
doba v níž lze nabídky podat osobně:25.7.2006., do 12:00

Doporučeně poštou na adresu
– Obecní úřad, Nám. Míru 31, 691 53
Tvrdonice

V poslední den lhůty pro podání nabídek lze
tuto podat pouze osobně do12:00 hod.

a)     
Nabídka
bude v uzavřené obálce opatřené názvem „Výzva – Poskytnutí bankovního
úvěru na investice …………………“ a označené
dle § 69, odst. 5, zákona.137/2006 Sb.

b)     

Nabídka
bude předložena v jednom výtisku, v písemné formě, v českém
jazyce.

c)     
Nabídka
nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

 

 

 

Napsat komentář