Pozvánka na zastupitelstvo obce

Obec Tvrdonice
starosta obce

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění,
dle ustanovení § 92 odst.(1)


svolávám
zasedání zastupitelstva obce


na čtvrtek 11.12.2008 v 18.00 hod veřejné zasedání na slovácké chalupě v Tvrdonicích.


Program:

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatelky

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2008

Návrh rozpočtového provizoria na rok 2009

Návrh na prodej pozemku p.č. 3314/22 o výměře 300 m2 pro M. a M. Veselého, Tvrdonice

Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace obce.

Žádost o dotaci na linkovou dopravu F. Juráček, Tvrdonice

Chválení zadání pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Tvrdonice.

Návrh smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

Schválení inventarizačních komisí

Různé( návrh na vyřazení knih, )

Závěr


starosta
Zdeněk Tesařík v.r.

Napsat komentář