Pozvánka na zasedání ZO

Obec Tvrdonice
starosta obce

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění,
dle ustanovení § 92 odst.(1)

svolávám


zasedání zastupitelstva obce


na čtvrtek 29.3. v 19 hod na Děl. domě ve Tvrdonicích.


Program:

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatelky

Schválení rozpočtu na rok 2007

Schválení prodeje pozemku na ul. Tabule 3314/117,3314/106,3314/109,3314/108,3314/104,3314/107,3314/99,3314/121,
3314/114,3314/112,3314/102,3314/110,3314/111,3314/124.

      6. Směna pozemku 3210/6 o výměře 146m2 za 111m2 u zdr. střediska

Prodej pozemku 310/1 o výměře 2441m2, 305/13 43m2, 305/14 49m2, 906/2 34m2

Prodej pozemku 140/2 výměra 117m2

Schválení rozpočtu soc. fondu

Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ

Diskuse(Dům pro seniory, výstavba v obci)

Závěr


starosta
Zdeněk Tesařík v.r.

Napsat komentář