Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2014

Obec Tvrdonice
starosta obce

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění,
dle ustanovení § 92 odst.(1)

svolávám
zasedání zastupitelstva obce

na čtvrtek 26.6.2014 v 18. 30 hod veřejné zasedání na Děl. domě v Tvrdonicích.
Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatelky
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013
5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2013
6. Schválení členství v MAS Dolní Morava
7. Schvaluje znění stanov MAS dolní Morava
8. Záměr prodeje PK 2212/1
9. Různé –(výstavba v obci Sb. Dvůr, rekonstrukce vozovek, oprava chodníky)
10. Závěr

Napsat komentář