Pozvánka na první veřejné zasedání ZO

Obec Tvrdonice

Obec
Tvrdonice
starosta
obce


P O
Z V Á N K ANa
základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní
zřízení), v platném znění,
dle
ustanovení § 91 a 93


svolávám

zasedání
zastupitelstva obce

na pondělí 6.11. v 19 hod veřejné

zasedání ZO na Děl. domě ve Tvrdonicích.


Program:

Zahájení

Složení slibu členů
zastupitelstva obce
Volba ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatelky
Volba starosty, místostarosty
a členů rady obce
Volba předsedy a členů
finančního výboru

Volba předsedy a členů
kontrolního výboru
Volba statutárního
zástupce pro jednání na VaK Břeclav a Hantály
V.Pavlovice
Volba oddávajícího
a jeho zástupce při uzavírání sňatků

Závěr


starosta
Zdeněk Tesařík
v.r.

Napsat komentář