Pozvána na zasedání ZO Tvrdonice

Obec Tvrdonice
starosta obce
 
 
P O Z V Á N K A
 
 
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), v platném znění,
dle ustanovení § 92 odst.(1)
 
svolávám
zasedání zastupitelstva obce
 
na čtvrtek 22. září 2011 v 18. 30 hod veřejné zasedání na Dělnické domě v Tvrdonicích.
 
Program:
 

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatelky

Rozpočtové opatření č. 1/2011

Žádost o odkup pozemku p.č. 3590 – 96 m2 pro Vinařství Čech s.r.o.

Žádost o prodej pozemku p.č. 3312/12 o výměře 101484 m2 – Vinařství Kosík – MUDr. P. Kosík C. Kosík

Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany

Různé – (pálení trávy, hluk –motorové nářadí, výběr stočného)

Závěr

 
 
 
 
 
 
starosta
Zdeněk Tesařík v.r.

Napsat komentář