Výstavba TABULE II. etapa

Obec Tvrdonice připravuje výstavbu inž. sítí k
 

rod. domům. Cena za 1 m2 je Kč 550,-.

Podmínkou je nutnost kolaudace do 31. 10. 2017

K dispozici je připravený pozemek včetně zaměřených inž. sítí.
Bližší inf. starosta@tvrdonice.cz nebo tel 777 739 530.

 ARCHITEKTONICKÉ  REGULAČNÍ  ZÁSADY  ZASTAVOVACÍ STUDII  RD TVRDONICE
 Základní regulační zásady: ty požadavky, které rozhodující měrou ovlivňují architektonický výraz jednotlivých staveb, urbanistických prostorů (ulic, návsí) i celého sídla. Jde především o :

Stavební čára objektu bude 2-5m od přední (uliční) hranice pozemku

Vymezení stavební čáry 6-8m v prostoru vjezdu do garáží od přední (uliční) hranice pozemku

Odstup oplocení v uliční čáře bude 0,5 m od přední hranice vlastního pozemku směrem do stavebního pozemku

Stanovení výšky objektů (maximální podlažnosti): je uvažována jednopodlažní zástavba s obytným podkrovím

Stanovení druhu zastřešení (tvaru střechy – jsou přípustné sedlové střechy s okapem resp. hřebenem rovnoběžným případně kolmým s boční podélnou hranicí  pozemků, možnost valby nebo polovalby. U přístaveb a vedlejších staveb se připouští i střecha pultová).

 
Vedle toho se dále stanovují tyto doplňkové regulační zásady
 

Výška osazení objektů: úroveň podlahy 1.NP (+-0,00) by se měla pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,6 m oproti okolnímu upravenému terénu.

Sklon střech: by se měl pohybovat v rozmezí 30 –47o. U menších přístaveb může být i menší než 40o.

Výška nadezdívky (atiky) pro půdní vestavbu bude max. 1,0 m

Materiál a barva střešní krytiny : doporučuje se krytina keramická pálená nebo betonová v barvě červené či odstínech hnědé.

Výplně otvorů se doporučuje volit pravoúhlé. Vhodnými materiály pro okna i dveře je dřevo a nyní i plastické hmoty, v suterénu jsou možná i ocelová okna.

Architektonicky nevyhovující jsou i plechová vrata garáží, průjezdů a plotů. Rozšířila se díky svým užitným vlastnostem a cenové dostupnosti, vesnickou zástavbu však nekrášlí. Doporučujeme proto jejich postupnou náhradu vraty dřevěnými.

Barva objektů a jejich povrchová úprava: nutné je dodržovat následující 2 principy:

jedná – li se o skupinu nebo řadu stejných nebo téměř stejných domků, je možné je BARVOU ODLIŠIT. Použité materiály , tj. druhy omítek, obkladů, střešních krytin atd. by však mely být podobné. V rámci jednoho objektu není vhodné příliš hýřit barvami a materiály na fasádě – nepoužívat více než 1 druh obkladu a 1 barvu omítky. Vhodné jsou barvy bílá, zemité odstíny (písková, béžová, okrová, hnědá) a žlutá, pro přízemní objekty i světle modrá a zelená.

Domy postrádající jednotný architektonický výraz nutno BARVOU SJEDNOTIT. Výběr vhodných barev je obdobný jako v předchozím odstavci. Barvu okenních rámů a dveří: bílá, hnědá, popř. i pastelové barvy (žlutá, červená – nutno však posoudit a sladit s barvou vnějších povrchů)

Barva a materiál oplocení předzahrádek:

Ploty je nutno chápat jako doplněk staveb, který má oddělit předzahrádky od veřejného pozemku. Zpravidla se nedoporučuje oplocovat pozemky vůbec, nebo použít jen nízký symbolický plot, neboť vysoké ploty jsou obvykle nevzhledné a před zloději neochrání
Plot by měl být nepříliš nápadný, neměl by konkurovat stavbám., jež oplocuje a měl by být materiálově i barevně sjednocen se stavbou i s ploty v sousedství. Jestliže tedy má soused kovový plot, nebývá vhodné stavět plot dřevěný atd. To se týká i barvy. Ploty by měly být zásadně jednobarevné, natřít např. kovový plot dvěma bravami je zcela nevhodné.
Oplocení navrhujeme na uliční straně dřevěné s nízkou podezdívkou betonovou nebo kamennou. Celková výška plotu max. 180 cm.
Ploty kovové: vhodné jsou s nízkou betonovou nebo zděnou podezdívkou a s vlastním plotem tvořeným:

drátěným pletivem v rámech

kovovými svislými sloupky v rámech, jednoduchých tvarů, bez ozdob. Barva : zelená, bílá černá – přizpůsobit sousedovi nebo barvě oken či zábradlí balkónů.

Ploty dřevěné: svislé latě s nízkou betonovou nebo kamennou podezdívkou. Jednoduché tvary, ne vyřezávané op. Barva: bezbarvý lak, hnědý lak (Luxol), bílá.
Živé ploty: vhodné jsou všechny druhy včetně plotů stříhaných na pravidelné tvary. Může se jednat o keře nebo popínavé dřeviny na konstrukcích.
Ploty zděné: jsou vhodné především tam, kde mají nahradit stavební čáru (tj. kde mají vymezit ulici). Nejsou příliš vhodné bílé cihly, přijatelnější je omítnutá zídka s pilířky a nejlépe s malou stříškou ze střešních tašek. Vzhledné jsou také betonové plotové tvárnice, které lze výhodně kombinovat i s plotovými prvky

Zeleň: používat pouze domácí typy dřevin.

p { margin-bottom: 0.21cm; }
ARCHITEKTONICKÉ REGULAČNÍ ZÁSADY ZASTAVOVACÍ STUDII RD TVRDONICE. pro tisk

Průvodní zpráva
 
 

 

Napsat komentář