Propozice soutěží TNS 2015

Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice
vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností
„Podluží v písni a tanci“ ve dnech 5. – 7. června 2015
 
 
SOUTĚŽE VE ZPĚVU,
 
 
V TANCI
 

A „O STÁRKOVSKÉ PRÁVO“
 
 
Pravidelné pořádání tradičních soutěží v rámci Tvrdonských národopisných slavností považujeme, zvláště v této době, za velmi potřebné pro zachování živého folkloru na Podluží a pro podchycení talentovaných zpěváků a tanečníků regionu.
 
Soutěže ve zpěvu, v tanci a „O stárkovské právo“ se letos uskuteční
 
v sobotu 6. června 2015
 

v národopisném areálu ve Tvrdonicích.
 
Pro tento rok jsou vypsány následující soutěžní kategorie:
 
A. Soutěže ve zpěvu: – sólo muži – duo muži – trio muži
– sólo ženy – duo ženy – trio ženy
– duo smíšené – trio smíšené
 
B. Soutěže v tanci: – hošije
– vrtěná
– verbuňk
– soutěž „O stárkovské právo“
 
I. Podmínky účasti v soutěžích
 
 
1.) Obecné podmínky účasti v soutěžích
 
Soutěží se mohou zúčastnit amatérští zpěváci a tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec nebo zpěv. Dolní věkovou hranicí je 15 let, horní hranice není stanovena.
Zájemci o účast v soutěžích se mohou zúčastnit kterýchkoli z výše uvedených soutěžních kategorií (pro soutěž „O stárkovské právo“ platí další zvláštní ustanovení uvedená níže).
Jedinou možnou formou přístupu do soutěží je písemná přihláška dodaná pořadateli do 30. dubna příslušného roku konání soutěží.
K přihlášce je nutno přiložit notace a texty písní, s nimiž bude tanečník soutěžit, aby se mohla doprovodná muzika na jeho vystoupení připravit. Povinnost přiložit notace a texty písní odpadá, absolvuje-li tanečník zkoušku po osobní dohodě s muzikou zajištěnou pořadatelem, a to v termínu ještě před zahájením Tvrdonských národopisných slavností, nebo zajistí-li si na vlastní náklady jinou doprovodnou muziku.
V případě vysokého počtu účinkujících si pořadatel vyhrazuje právo uspořádání výběrového kola, jehož termín a místo konání budou přihlášeným účastníkům oznámeny nejpozději 14 dní předem.
 
 2.) Podmínky účasti v soutěžích ve zpěvu
Soutěží ve zpěvu se mohou zúčastnit zpěváci a zpěvačky z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v tradičním regionálním (regionálně vlastním) kroji, respektování regionální čistoty zpěvu a celkového projevu.
 
3.) Podmínky účasti v tanečních kategoriích hošije, vrtěná a verbuňk
Soutěží v kategorii hošije, vrtěná a verbuňk se mohou zúčastnit svobodní i ženatí tanečníci z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v tradičním podlužáckém kroji a respektování regionální čistoty zpěvu, tance i celkového projevu. Totéž platí i pro účast tanečnic v kategorii vrtěná.

Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii hošije je jedna sloka předzpěv a jedna sloka tanec.
Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii vrtěná je jedna sloka předzpěv a dvě sloky tanec. Předzpěv v kategorii vrtěná může být podán buďto sólovým zpěvem tanečníka, nebo společným zpěvem (dueto) tanečníka a tanečnice, přičemž obě tyto formy předzpěvu jsou posuzovány jako rovnocenné.
Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii verbuňk je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: Nejméně jedna sloka předzpěv, nejméně tři sloky tanec.
 
4.) Návaznost na soutěž „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ na MFF ve Strážnici
 
Soutěž v kategorii verbuňk je zároveň nutným postupovým kolem pro účast v soutěži „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ na Mezinárodním folklorním festivalu (MFF) ve Strážnici příslušného roku, přičemž vítěz této kategorie má právo přímého postupu do finále strážnické soutěže. Dalších pět tanečníků v pořadí (na 2. až 6. místě) se může přihlásit do výběrového kola soutěže ve Strážnici. Porota může navrhnout tanečníkům, kteří se umístili na 7. a 8. místě, aby v řádném termínu zaslali přihlášku do výběrového kola soutěže ve Strážnici jako tzv. náhradníci.
Jak vítěz, tak ostatní postupující i náhradníci se musí do strážnické soutěže přihlásit samostatnou přihláškou nejpozději do 15. června příslušného roku konání soutěže, mají-li zájem se této soutěže zúčastnit. Po ukončení všech regionálních kol a uzávěrce přihlášek rozhodnou autoři strážnického pořadu společně s ředitelem soutěže do 20. června příslušného roku, kdo z přihlášených náhradníků se zúčastní výběrového kola soutěže.
Soutěže v kategorii verbuňk se za účelem nominace pro soutěž ve Strážnici mohou zúčastnit také tanečníci v kroji rohateckém. Taneční styl zdejších tanečníků verbuňku byl odborně posouzen jako podlužácký.
 
 

 
5.) Podmínky účasti v taneční kategorii „O stárkovské právo“
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 12pt; }a:link { }
 

Tanečník se musí zúčastnit soutěží ve všech tanečních kategoriích (hošije, vrtěná, verbuňk).

Tanečník musí být svobodný muž, nikoliv ženatý.

Tanečník musí být z Podluží, příp. z obce inklinující k Podluží, ve které se nosí podlužácký kroj. Sporné případy řeší odborná porota nejpozději 14 dnů před soutěží a její rozhodnutí je pořadatel povinen neprodleně oznámit dotčeným osobám.

h1 { margin-bottom: 0.11cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }h1.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 14pt; }h1.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 14pt; }h1.ctl { font-family: “Arial”,sans-serif; font-size: 16pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 12pt; }a:link { } h1 { margin-bottom: 0.11cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }h1.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 14pt; }h1.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 14pt; }h1.ctl { font-family: “Arial”,sans-serif; font-size: 16pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 12pt; }a:link { }
II. Práce odborných porot
 
h2 { margin-top: 0.42cm; margin-bottom: 0.11cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }h2.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 11pt; }h2.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 11pt; }h2.ctl { font-family: “Arial”,sans-serif; font-size: 14pt; font-style: italic; }h1 { margin-bottom: 0.11cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }h1.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 14pt; }h1.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 14pt; }h1.ctl { font-family: “Arial”,sans-serif; font-size: 16pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 12pt; }a:link { }
Pro posouzení výkonů soutěžících jsou ustanoveny dvě samostatné poroty, jedna pro soutěže ve zpěvu, druhá pro soutěže v tanci.
Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat
systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je
však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.
 
1.) Kritéria hodnocení soutěží ve zpěvu

Odborná porota bude hodnotit podle následujících kritérií:
a)  Zpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový projev a výraz zpěvu.
b)  Vzhled kroje – úplnost kroje a jeho úprava, kroj nesmí mít charakter jevištního kostýmu
 
2.) Kritéria hodnocení soutěží v tanci
 
Odborná porota bude hodnotit podle následujících kritérií:
a.) Předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, výběr písně, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu.
b.) Tanec – náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků
a figur (cifer) ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl;
prostorové uspořádání, kompozici i gradaci tance; zvládnutí a dodržení
regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové
stránky.
 
c.)  Vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním
provedení, kroj nesmí mít charakter jevištního kostýmu.
 
 
III. Zajištění a průběh soutěží
 Pořadatel zajistí soutěžícím:
  p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 12pt; }a:link { }

Cimbálovou muziku pro hudební doprovod, přičemž umožní soutěžícím absolvovat zkoušku s muzikou. Soutěžící si může na vlastní náklady zajistit vlastní doprovod.

Prostory pro oblékání a úpravu krojů.

Stravování v den konání soutěží.

Každý soutěžící obdrží jednu volnou vstupenku na ten den, ve kterém je pořad soutěží

součástí programu.

Pořadí vystoupení jednotlivých zpěváků v soutěžích ve zpěvu určuje autor pořadu. U taneční

soutěže je určeno losováním před zahájením soutěží.

Odborné poroty na základě hodnocení předvedených výkonů určí podle výše uvedených kritérií
pořadí soutěžících v jednotlivých soutěžních kategoriích.
Na základě výsledků v jednotlivých tanečních kategoriích určí také vítěze soutěže „O stárkovské
právo“ – „Stárka Podluží“.
Po ukončení hodnocení budou soutěžícím umístěným na prvním, druhém a třetím místě
v jednotlivých pěveckých a tanečních kategoriích i vítězi soutěže „O stárkovské právo“ předány
diplomy, a to slavnostním způsobem před veřejností. Vítěz soutěže „O stárkovské právo“ se stává
nositelem čestného titulu „Stárek Podluží“ a obdrží věcný dar.
Součástí taneční soutěže ve verbuňku je i doprovodná dobrovolná soutěž – Anketa diváků.
Vítěz této kategorie bude též slavnostně vyhlášen a obdrží věcný dar.
 

 

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: “Times New Roman”,serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: “Georgia”,serif; font-size: 12pt; }a:link { }Propozice zde k vytištění v pdf
Přihláška "Zpěv"
Přihláška "Tanec"
 

Napsat komentář