Propozice soutěží TNS 2013

Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice
vyhlašují jako součást 60. ročníku národopisných slavností
„Podluží v písni a tanci“ ve dnech 7. – 9. června 2013
SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI
A „O STÁRKOVSKÉ PRÁVO“

Pravidelné pořádání tradičních soutěží v rámci Tvrdonských národopisných slavností považujeme,
zvláště v této době, za velmi potřebné pro zachování živého folkloru na Podluží a pro podchycení
talentovaných zpěváků a tanečníků regionu.Soutěže ve zpěvu, v tanci a „O stárkovské právo“ se letos uskuteční
v sobotu 8. června 2013
v národopisném areálu ve Tvrdonicích.
Pro tento rok jsou vypsány následující soutěžní kategorie :
A. Soutěže ve zpěvu: – sólo muži – duo muži – trio
– sólo ženy – duo ženy – trio
– duo smíšené
B. Soutěže v tanci: – hošije
– vrtěná
– verbuňk
– soutěž „O stárkovské právo“
2013
2
I. Podmínky účasti v soutěžích
1.) Obecné podmínky účasti v soutěžích
Soutěží se mohou zúčastnit amatérští zpěváci a tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy
nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec nebo zpěv. Dolní věkovou hranicí je 15 let, horní hranice
není stanovena.
Zájemci o účast v soutěžích se mohou zúčastnit kterýchkoli z výše uvedených soutěžních kategorií
(pro soutěž „O stárkovské právo“ platí další zvláštní ustanovení uvedená níže).
Jedinou možnou formou přístupu do soutěží je písemná přihláška dodaná pořadateli do 30. dubna
příslušného roku konání soutěží. K přihlášce je nutno přiložit notace a texty písní, s nimiž bude
tanečník soutěžit, aby se mohla doprovodná muzika na jeho vystoupení připravit. Povinnost přiložit
notace a texty písní odpadá, absolvuje-li tanečník zkoušku po osobní dohodě s muzikou zajištěnou
pořadatelem, a to v termínu ještě před zahájením TNS, nebo zajistí-li si na vlastní náklady jinou
doprovodnou muziku.
V případě vysokého počtu účinkujících si pořadatel vyhrazuje právo uspořádání výběrového kola dne
19. 5. 2013 v 9 hodin.
2.) Podmínky účasti v soutěžích ve zpěvu
Soutěží ve zpěvu se mohou zúčastnit zpěváci a zpěvačky z regionu Podluží, případně i z míst mimo
region Podluží. Podmínkou je účast v tradičním regionálním kroji, respektování regionální čistoty
zpěvu a celkového projevu.
3.) Podmínky účasti v tanečních kategoriích hošije, vrtěná a verbuňk
Soutěží v kategorii hošije, vrtěná a verbuňk se mohou zúčastnit svobodní i ženatí tanečníci
z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v tradičním
podlužáckém kroji a respektování regionální čistoty zpěvu, tance i celkového projevu. Totéž platí i
pro účast tanečnic v kategorii vrtěná.
Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii hošije je jedna sloka předzpěv a jedna sloka
tanec.
Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii vrtěná je jedna sloka předzpěv a dvě sloky
tanec. Předzpěv v kategorii vrtěná může být podán buďto sólovým zpěvem tanečníka, nebo
2013
3
společným zpěvem (dueto) tanečníka a tanečnice, přičemž obě tyto formy předzpěvu jsou
posuzovány jako rovnocenné.
Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii verbuňk je dán čtyřmi slokami verbuňkové
písně takto: Nejméně jedna sloka předzpěv, nejméně tři sloky tanec.
Soutěž v kategorii verbuňk je zároveň nutným postupovým kolem pro účast v soutěži
„O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ na Mezinárodním folklorním festivalu (MFF) ve
Strážnici, přičemž vítěz této kategorie má právo přímého postupu do finále strážnické soutěže.
Dalších pět tanečníků v pořadí (na místě druhém až šestém) se může přihlásit do výběrového kola
soutěže ve Strážnici. Jak vítěz, tak ostatní postupující se musí do strážnické soutěže přihlásit
samostatnou přihláškou nejpozději do 15. června příslušného roku konání soutěže, mají-li zájem se
této soutěže zúčastnit.
Soutěže v kategorii verbuňk se za účelem nominace pro soutěž ve Strážnici mohou zúčastnit také
tanečníci v kroji rohateckém. Taneční styl zdejších tanečníků verbuňku byl odborně posouzen jako
podlužácký.
4.) Podmínky účasti v taneční kategorii „O stárkovské právo“
· Tanečník se musí zúčastnit soutěží ve všech tanečních kategoriích (hošije, vrtěná, verbuňk).
· Tanečník musí být svobodný muž, nikoliv ženatý.
· Tanečník musí být z Podluží, příp. z obce inklinující k Podluží, ve které se nosí podlužácký
kroj. Sporné případy řeší odborná porota nejpozději 14 dnů před soutěží a její rozhodnutí je
pořadatel povinen neprodleně oznámit dotčeným osobám.
II. Práce odborných porot
Pro posouzení výkonů soutěžících jsou ustanoveny dvě samostatné poroty, jedna pro soutěže ve
zpěvu, druhá pro soutěže v tanci.
Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které
usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování.
Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.
1.) Kritéria hodnocení soutěží ve zpěvu
Odborná porota bude hodnotit podle následujících kritérií:
a) Zpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu.
b) Vzhled kroje – úplnost kroje a jeho úprava, kroj nesmí mít charakter jevištního kostýmu.
2013
4
2.) Kritéria hodnocení soutěží v tanci
Odborná porota bude hodnotit podle následujících kritérií:
a) Předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, výběr písně, celkový výraz zpěvu
a pohybového výrazu.
b) Tanec – náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur (cifer)
ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání,
kompozici i gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou
úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky.
c) Vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nesmí
mít charakter jevištního kostýmu.
III. Zajištění a průběh soutěží
Pořadatel zajistí soutěžícím:
· Cimbálovou muziku pro hudební doprovod, přičemž umožní soutěžícím absolvovat zkoušku
s muzikou. Soutěžící si může na vlastní náklady zajistit vlastní doprovod.
· Prostory pro oblékání a úpravu krojů.
· Stravování v den konání soutěží.
· Každý soutěžící obdrží jednu volnou vstupenku na ten den, ve kterém je pořad soutěží
součástí programu.
· Pořadí vystoupení jednotlivých zpěváků v soutěžích ve zpěvu určuje autor pořadu. U taneční
soutěže je určeno losováním před zahájením soutěží.
· Pořadí vystoupení jednotlivých soutěžících určí autor pořadu.
Odborné poroty na základě hodnocení předvedených výkonů určí podle výše uvedených kritérií
pořadí soutěžících v jednotlivých soutěžních kategoriích. Na základě výsledků v jednotlivých
tanečních kategoriích určí také vítěze soutěže „O stárkovské právo“ – „Stárka Podluží“.
Po ukončení hodnocení budou soutěžícím umístěným na prvním, druhém a třetím místě
v jednotlivých pěveckých a tanečních kategoriích i vítězi soutěže „O stárkovské právo“ předány
diplomy, a to slavnostním způsobem před veřejností. Vítěz soutěže „O stárkovské právo“ se stává
nositelem čestného titulu „Stárek Podluží“ a obdrží věcný dar.
Součástí taneční soutěže ve verbuňku je i doprovodná dobrovolná soutěž – Anketa diváků.
Vítěz této kategorie bude též slavnostně vyhlášen a obdrží věcný dar.

Napsat komentář