Propozice k soutěžím pro rok 2018

Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký podlužácký krůžek v Tvrdonicích

vyhlašují jako součást 65. ročníku národopisných slavností

Podluží v písni a tanci“ ve dnech 1. – 3. června 2018

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI


A „O STÁRKOVSKÉ PRÁVO“

 

Pravidelné pořádání tradičních soutěží v rámci Tvrdonských národopisných slavností považujeme, zvláště v této době, za velmi potřebné pro zachování živého folkloru na Podluží a pro podchycení talentovaných zpěváků a tanečníků regionu.

Soutěže ve zpěvu, v tanci a „O stárkovské právo“ se letos uskuteční

v sobotu 2. června 2018

v národopisném areálu ve Tvrdonicích.

Pro tento rok jsou vypsány následující soutěžní kategorie:

A. Soutěže ve zpěvu: – sólo muži – duo muži – trio muži
  – sólo ženy – duo ženy – trio ženy
    – duo smíšené – trio smíšené
       
B. Soutěže v tanci: – hošije    
  – vrtěná    
  – verbuňk    
  – soutěž „O stárkovské právo“  

 

I.Podmínky účasti v soutěžích

1.)Obecné podmínky účasti v soutěžích

Soutěží se mohou zúčastnit amatérští zpěváci a tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec nebo zpěv. Dolní věkovou hranicí je 15 let, horní hranice není stanovena.

Zájemci o účast v soutěžích se mohou zúčastnit kterýchkoli z výše uvedených soutěžních kategorií (pro soutěž „O stárkovské právo“ platí další zvláštní ustanovení uvedená níže).

Jedinou možnou formou přístupu do soutěží je přihláška dodaná pořadateli do 30. dubna příslušného roku konání soutěží (písemně, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách pořadatele). Pro přijetí přihlášek je rozhodující datum poštovního razítka, datum odeslání e-mailu nebo datum odeslání vyplněného webového formuláře.

K přihlášce je nutno přiložit notace a texty písní, s nimiž bude zpěvák nebo tanečník soutěžit, aby se mohla doprovodná muzika na jeho vystoupení připravit. Povinnost přiložit notace a texty písní odpadá, absolvuje-li zpěvák nebo tanečník zkoušku po osobní dohodě s muzikou zajištěnou pořadatelem, a to v termínu ještě před zahájením Tvrdonských národopisných slavností, nebo zajistí-li si na vlastní náklady jinou doprovodnou muziku, příp. se v soutěži ve zpěvu rozhodne zpívat bez hudebního doprovodu.

V případě vysokého počtu účinkujících si pořadatel vyhrazuje právo uspořádání výběrového kola, jehož termín a místo konání budou přihlášeným účastníkům oznámeny nejpozději 14 dní předem.

2.)Podmínky účasti v soutěžích ve zpěvu

Soutěží ve zpěvu se mohou zúčastnit zpěváci a zpěvačky z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v tradičním podlužáckém kroji. Zpěv může být podán s hudebním doprovodem nebo bez něj, přičemž obě tyto formy zpěvu jsou posuzovány jako rovnocenné.

V případě, že zájemce o účast dosáhl v dané kategorii soutěží ve zpěvu v dřívějších ročnících již 3 nebo více vítězství, nebude jeho přihláška pro danou kategorii přijata. Těmto zpěvákům a zpěvačkám může být v případě jejich zájmu nabídnuta účast v jiných, nesoutěžních pořadech Tvrdonských národopisných slavností.

3.)Podmínky účasti v tanečních kategoriích hošije, vrtěná a verbuňk

Soutěží v kategorii hošije, vrtěná a verbuňk se mohou zúčastnit svobodní i ženatí tanečníci z regionu Podluží, případně i z míst mimo region Podluží. Podmínkou je účast v tradičním podlužáckém kroji a respektování regionální čistoty zpěvu, tance i celkového projevu. Totéž platí i pro účast tanečnic v kategorii vrtěná.

Předzpěv u jednotlivých tanců může být podán s hudebním doprovodem nebo bez něj, přičemž obě tyto formy předzpěvu jsou posuzovány jako rovnocenné.

Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii hošije je jedna sloka předzpěv a jedna sloka tanec.

Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii vrtěná je jedna sloka předzpěv a dvě sloky tanec. Předzpěv v kategorii vrtěná může být podán buďto sólovým zpěvem tanečníka, nebo společným zpěvem (dueto) tanečníka a tanečnice, přičemž obě tyto formy předzpěvu jsou posuzovány jako rovnocenné.

Nejnižší časový limit soutěžního vystoupení v kategorii verbuňk je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: Nejméně jedna sloka předzpěv, nejméně tři sloky tanec.

4.)Návaznost na soutěž „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ na MFF ve Strážnici

Soutěž v kategorii verbuňk je zároveň nutným postupovým kolem pro účast v soutěži „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ na Mezinárodním folklorním festivalu (MFF) ve Strážnici příslušného roku, přičemž vítěz této kategorie má právo přímého postupu do finále strážnické soutěže. Dalších pět tanečníků v pořadí (na 2. až 6. místě) se může přihlásit do výběrového kola soutěže ve Strážnici. Porota může navrhnout tanečníkům, kteří se umístili na 7. a 8. místě, aby v řádném termínu zaslali přihlášku do výběrového kola soutěže ve Strážnici jako tzv. náhradníci.

Jak vítěz, tak ostatní postupující i náhradníci se musí do strážnické soutěže přihlásit samostatnou přihláškou nejpozději do 15. června příslušného roku konání soutěže, mají-li zájem se této soutěže zúčastnit. Po ukončení všech regionálních kol a uzávěrce přihlášek rozhodnou autoři strážnického pořadu společně s ředitelem soutěže do 20. června příslušného roku, kdo z přihlášených náhradníků se zúčastní výběrového kola soutěže.

Soutěže v kategorii verbuňk se za účelem nominace pro soutěž ve Strážnici mohou zúčastnit také tanečníci v kroji rohateckém. Taneční styl zdejších tanečníků verbuňku byl odborně posouzen jako podlužácký.

5.)Podmínky účasti v taneční kategorii „O stárkovské právo“

 • Tanečník se musí zúčastnit soutěží ve všech tanečních kategoriích (hošije, vrtěná, verbuňk).

 • Tanečník musí být svobodný muž, nikoliv ženatý.

 • Tanečník musí být z Podluží, příp. z obce inklinující k Podluží, ve které se nosí podlužácký kroj. Sporné případy řeší odborná porota nejpozději 14 dnů před soutěží a její rozhodnutí je pořadatel povinen neprodleně oznámit dotčeným osobám.

II.Práce odborných porot

Pro posouzení výkonů soutěžících jsou ustanoveny dvě samostatné poroty, jedna pro soutěže ve zpěvu, druhá pro soutěže v tanci.

Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.

1.)Kritéria hodnocení soutěží ve zpěvu

Odborná porota bude hodnotit podle následujících kritérií:

 1. Obecná hudební kvalita výkonu (intonace, rytmus, frázování, dynamika, výslovnost textu).

 2. Obecná pěvecká kvalita (výběr tóniny, práce s hlasovým rozsahem).

 3. Regionální stylová čistota výkonu (výběr písně a stylové zvládnutí jejího charakteru, správná výslovnost příslušného nářečí, přiměřená volba písně k věku interpreta).

 4. Celkový hudební projev a emociální náboj výkonu.

 5. Vzhled kroje – úplnost kroje a jeho úprava, kroj nesmí mít charakter jevištního kostýmu.

 6. Spolupráce s doprovodnou muzikou.

2.)Kritéria hodnocení soutěží v tanci

Odborná porota bude hodnotit podle následujících kritérií:

  1. Předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, výběr písně, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu.

  2. Tanec – náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur (cifer) ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici i gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky.

  3. Vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nesmí mít charakter jevištního kostýmu.

III.Zajištění a průběh soutěží

Pořadatel zajistí soutěžícím:

 • Cimbálovou muziku pro hudební doprovod soutěží v tanci a ve zpěvu. Soutěžící si může na vlastní náklady zajistit vlastní hudební doprovod.

 • Dechovou hudbu pro volitelný hudební doprovod soutěží v tanci (v případě zájmu ze strany soutěžících).

 • Možnost absolvovat zkoušku s muzikou.

 • Prostory pro oblékání a úpravu krojů.

 • Stravování v den konání soutěží.

 • Každý soutěžící obdrží jednu volnou vstupenku na ten den, ve kterém je pořad soutěží součástí programu.

 • Pořadí vystoupení jednotlivých soutěžících ve zpěvu určuje autor pořadu. U tanečních soutěží je určeno losováním před zahájením soutěží.

Odborné poroty na základě hodnocení předvedených výkonů určí podle výše uvedených kritérií pořadí soutěžících v jednotlivých soutěžních kategoriích.

Na základě výsledků v jednotlivých tanečních kategoriích určí také vítěze soutěže „O stárkovské právo“ – „Stárka Podluží“.

Po ukončení hodnocení budou soutěžícím umístěným na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých pěveckých a tanečních kategoriích i vítězi soutěže „O stárkovské právo“ předány diplomy, a to slavnostním způsobem před veřejností. Vítěz soutěže „O stárkovské právo“ se stává nositelem čestného titulu „Stárek Podluží“ a obdrží věcný dar.

Součástí taneční soutěže ve verbuňku je i doprovodná dobrovolná soutěž – „Anketa diváků“.

Vítěz této kategorie bude též slavnostně vyhlášen a obdrží věcný dar.